ZAPYTANIE OFERTOWE Pracownicy to nasza przyszłość 1/11/2014-POKL

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014/POKL


zgodnie z zasadą konkurencyjności,w związku z realizacją projektu „PRACOWNICYTO NASZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwany dalej POKL –

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,

I. Zamawiający: Nazwa: „Forty” doradztwo gospodarczo-kadroweMałgorzata Kuc-Wojteczek

Adres: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 lokal 202

Telefon: 663490922

e-mail: forty@wojteczek.pl

Biuro projektu: 92-701 Łódź, Natolin 15

II. Przedmiot zamówienia:w związku z realizacją zasady konkurencyjności zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i warunki usługi (usługi edukacyjne i szkoleniowe).

1. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

główny przedmiot:80500000–9 usługi szkoleniowe, 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe,

dodatkowe przedmioty:55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

2. Przedmiotem zapytania jest całość działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń, z podziałem na część teoretyczną oraz część praktyczną dotyczących obsługi:koparki jednonaczyniowej, ładowarki jednonaczyniowej, przecinarki do nawierzchni drogowej, zagęszczarki, zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowychi wózka widłowego - łącznie 53miejsca szkoleniowe dla osób zatrudnionych w 3 przedsiębiorstwach. Usługa będzie realizowana w ramachprojektu „Pracownicy to nasza przyszłość”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego– POKL 2007-2013, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, oś priorytetowa VIII Regionalne Kadry Gospodarki.

3. Cel szkoleń:zdobycie przez uczestników szkoleń wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi urządzeń i maszyn zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz uprawnień do ich obsługi, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4. Czas trwania zamówienia:styczeń 2015 − marzec 2015 r.

5. Opis przedmiotu zamówienia – zamówienie obejmuje:

Ø organizację i przeprowadzenie dla uczestników projektu „Pracownicy to nasza przyszłość”, od stycznia 2015 do marca 2015 r. szkoleń (53 miejsca szkoleniowe), w zakresie:

a. szkolenie z obsługi koparki jednonaczyniowej kl. III – 176 godzin/grupa: 1 grupa po 5 uczestników (łącznie – 5 uczestników). Łącznie 176 godzin szkoleniowych,

b. szkolenie z obsługi ładowarki jednonaczyniowej kl. III – 176 godzin/grupa: 2 grupy po 5 uczestników (łącznie – 10 uczestników). Łącznie 352 godziny szkoleniowe,

c. szkolenie z obsługi przecinarki do nawierzchni drogowejkl. III – 44godziny/grupa: 3 grupy po 5 uczestników (łącznie – 15 uczestników). Łącznie 132 godziny szkoleniowe,

d. szkolenie z obsługi zagęszczarki kl. III – 44 godziny/grupa: 3 grupy po 5 uczestników (łącznie – 15 uczestników). Łącznie 132 godziny szkoleniowe,

e. szkolenie z obsługi zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowychkl. III – 132 godziny/grupa: 1 grupa po 3 uczestników (łącznie – 3 uczestników). Łącznie 132 godziny szkoleniowe,

f. szkolenie z obsługi wózka widłowego – 56 godzin/grupa: 1 grupa po 5 uczestników (łącznie – 5 uczestników). Łącznie 56 godzin szkoleniowych,

Ø wynagrodzenie trenerów ( w tym koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń i koszty noclegu dla trenerów zamiejscowych),

Ø opracowanie merytoryczne i wydruk kompletów materiałów szkoleniowych,

Ø koszt egzaminu i koszt wydania zaświadczenia uprawniającego do obsługi urządzeń/maszyn. Egzaminy przeprowadzone będą przed komisją egzaminacyjnąInstytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i Urzędu Dozoru Technicznego,

Ø koszt badania lekarskiego/psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań do obsługi urządzenia/maszyny,

Ø zapewnieniesalszkoleniowych, dostosowanych do prowadzenia tego typu zajęć. Sala przeznaczona na szkolenia powinna byćdostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w konieczne do przeprowadzenia szkolenia wyposażenie, tj.: projektor multimedialny, ekran, tablica typu flipchart, materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć przez trenera,

Ø zapewnienie potencjału technicznego: maszyn i urządzeń oraz terenu do zajęć praktycznych,

Ø zapewnienie cateringu w przerwie zajęć dla uczestników szkoleń oraz trenerów, obejmującego przerwy kawowe i przerwy obiadowe dla każdego z uczestników i trenera oraz pełną organizację związaną z cateringiem.

Minimalny zakres menu cateringu:

PRZERWY KAWOWE obejmują 1 przerwę w trakcie 4-godzinnego dnia szkoleniowego oraz 2 przerwy przypadające na ośmiogodzinny dzień szkoleniowy.

Minimalny zakres menu dot. przerwy kawowej:

- kawa, herbata,

- cukier, śmietanka do kawy i/lub mleko,

- zimne napoje: woda i/lub sok,

- ciasteczka kruche: minimum 3 rodzaje.

PRZERWA OBIADOWA obejmuje 1 przerwę w czasie ośmiogodzinnego dnia szkoleniowego. Minimalny zakres menu dot. przerwy obiadowej:

- obiad min. 1 daniowy składający się z dania głównego (mięsnego)

- surówka

- napój: woda i/lub sok

6. Miejsce realizacji szkoleń: Miasto Łódź

7. Wymagania dodatkowe:

Ø Oferent ma obowiązek zapewnić podczas kursów profesjonalną kadrę trenerską posiadającą wiedzę merytoryczną i praktyczną z danego tematu na najwyższym poziomie.Trenerami mogą być jedynie osoby posiadające, co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu, z którego będą szkolić oraz posiadające uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia.

Ø Wykonawca musi dysponować kadrą dydaktyczną odpowiadającą wytycznym Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Ø Na początku każdego szkolenia trener zobowiązany będzie do przekazania uczestnikom informacji z zakresu równego traktowania kobiet i mężczyzn, zgodnie z treścią skryptu „Równość kobiet i mężczyzn w pigułce”, przygotowaną przez Zamawiającego.

Ø Szkolenia powinny zakończyć się egzaminem zewnętrznym. Osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin, otrzymają świadectwo potwierdzające zakres przeszkolenia i uzyskane kwalifikacje uprawniające uczestnika do obsługi urządzenia/maszyny.

Ø Wykonawca dla celów realizacji szkolenia zobowiązany jest zapewnić odpowiednio wyposażoną salę dydaktyczną, zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz plac do ćwiczeń praktycznych.

Ø Szkolenia powinny być przeprowadzone z zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263).

Ø Wykonawca powinien posiadać potwierdzenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, paragraf 26, ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Ø Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty dokładny adres realizacji szkoleń.

Ø Zamawiający nie dopuszcza usytuowania sal szkoleniowych w piwnicach, sutenerach.

Ø Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

Ø Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 08:00,a kończyć później niż o godzinie 18:00, nie mogą trwać dłużej niż 8 godzin zegarowych dziennie.

Ø W trakcie zajęć teoretycznych uczestnicy kursów muszą otrzymać nieodpłatnie: program szkolenia i harmonogram zajęć, materiały szkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia, skrypt prezentacji,materiały biurowe (teczka A4, notatnik, długopis).

Ø Pomieszczenia, w których realizowane będą szkolenia, materiały szkoleniowe i inne dokumenty merytoryczne powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL 2007-2013.

Ø Wykonawcy usług powinni przestrzegać w trakcie prowadzenia szkoleń obowiązku zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Ø Szkolenia muszą mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy, czyli osobę, która będzie odpowiedzialna za organizację szkoleń, nadzór merytoryczny, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkoleń oraz Zamawiającym.

Ø Na czas trwania szkoleń Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia. Ubezpieczenie powinno obejmować również drogę dojazdu na szkolenie oraz drogę powrotną.

Ø Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym, parkiem maszynowym wraz z placem manewrowym zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

III. Termin realizacji zamówienia:rozpoczęcie szkoleń w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, zakończenie - 31 marca 2015 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać na dzień składania oferty:

- aktualnywpis do rejestru instytucji szkoleniowych,

- potwierdzenieprzez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie spełnienia warunków wymienionych w § 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263) „Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez załączenie do oferty aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz potwierdzenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postepowaniu na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał/wykonuje, co najmniej 3 usługi (3 odrębne umowy) polegające na organizacji szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,łącznie dla minimum 50 osób w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Wykaz wykonanych/wykonywanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

zamawiający wymaga, żeby Wykonawca wykazał, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

WYŁĄCZENIA:

1. Oferent nie może być kapitałowo bądź osobowo powiązany z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału:

1. aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,

2. potwierdzenie przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie spełnienia warunków wymienionych w § 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263) „Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”,

3. wykazusług potwierdzający, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał/ wykonuje, co najmniej 3 usługi (3 odrębne umowy) polegające na organizacji szkoleń współfinansowanych z Unii Europejskiej, łącznie dla minimum 50 osób, w zakresie objętym przedmiotem zapytania (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

4. oświadczenie o spełnieniu warunków ubezpieczeniaod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

5. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych bądź osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),

6. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z zamówienia Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą:

1. Korespondencję związaną z niniejszym zapytaniem, należy kierować na adres:

„Forty” doradztwo gospodarczo-kadroweMałgorzata Kuc-Wojteczek

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 lokal 202

forty@wojteczek.pl

lubbiuro projektu: 92-701 Łódź Natolin 15

2. W sprawach zapytania ofertowego oraz przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z:

Małgorzata Kuc-Wojteczek,tel. 663 490 922

forty@wojteczek.pl

VII. Termin związania ofertą:ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Oferta wraz załącznikami musi być czytelnasporządzona z zachowaniem formy pisemnej.

2. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

3. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinny być parafowane przez Wykonawcę.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zamawiający może - przed upływem terminu składania ofert – zmienić lub odwołać zapytanie ofertowenie podając uzasadnienia.

9. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego.

IX. Termin składania ofert:do04grudnia 2014, godz. 16.00.

1. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone składającemu bez otwierania.

2. Oferty przysłanie pocztą – w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert.

X. Sposób i miejsce złożenia ofert:

Odpowiedź należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem: „Pracownicy to nasza przyszłość” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – zapytanie ofertowe 1/11/2014/POKL

Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe należy przesyłać na adres Zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-16:30).

„Forty” doradztwo gospodarczo-kadroweMałgorzata Kuc-Wojteczek

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 lokal 202

lubbiuro projektu: 92-701 Łódź Natolin 15

Ofertę należy przekazać na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie